کودکان را در فضای مجازی تنها نگذارید

بدون دغدغه کودکتان را در فضای مجازی تنها بگذارید!

مراقبت از کودکان در فضای مجازی را به پرنتال کنترل پادویش بسپارید. دیگر می توانید بدون دغدغه تبلت یا تلفن همراهتان را در اختیار کودکان قرار دهید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!