😱چهره ویروس ها

🧐همیشه به پسوند هایی که در تصویر مشاهده شده شک داشته باشید. در این پسوندها بیشترین وجود حالت ویروس امکان پذیر است.

🤓البته پسوندهای دیگری نیز هستند که می توانند ویروس را خود جای دهند که ما به آنها درآینده اشاره خواهیم کرد.

🙃ویروس ها در انواع مختلف فعالیت نموده و هر کدام خسارت های ریز و درشتی را به ما بزنند.

😍با آنتی ویروس پادویش امنیت را تجربه کنید…

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!