ردیابی فرزندان بر روی نقشه

ردیابی فرزندان بر روی نقشه با استفاده از اپلیکیشن پرنتال کنترل پادویش…

نرم افزار های پرنتال کنترل به منظور مدیریت و نظارت بر فرزندان ارائه می شوند. پرنتال کنترل پادویش نیز ویژگی های بسیاری را برای کنترل فرزندان در فضای مجازی ارائه نموده است. یکی از این ویژگی ها، مشاهده مکان تردد فرزندان بر روی نقشه می باشد..

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!