همزمان با پیشرفت تکنولوژی، تهدیدات در فضای مجازی نیز افزایش یافته است. بخش وسیعی از این تهدیدات، تلفن های همراه را هدف قرار داده اند. با توجه به افزایش دسترسی کودکان به تلفن همراه، باید از آنها در برابر تهدیدات موجود، محافظت نمود. اپلیکیشن پرنتال کنترل یکی از مؤثرترین ابزارهای محافظت از کودکان در برابر تهدیدات فضای مجازی می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!