رمز شدن اطلاعات

ضد باجگیر پادویش از رمز شدن اطلاعات توسط باج افزارها جلوگیری می کند.
باج افزارها بعد از رمز کردن اطلاعات، برای بازگرداندن آنها از شما طلب پرداخت باج می کنند.

با پادویش دیگر باج ندهید!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!