ثبت تمامی سایت های مرورشده در پرنتال کنترل پادویش

یکی از جدیدترین قابلیت های اضافه شده به محصول پرنتال کنترل پادویش، ثبت تمامی سایت های مرور شده توسط فرزندان می باشد.

حتی درصورت حذف حافظه مرورگر و یا مشاهده سایتی در حالت مخفی مرورگر، گزارش کامل سایت های مرور شده برای والدین قابل مشاهده می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!