آخرین لایه امنیتی که ضد باج گیر پادویش را از سایر ضدباجگیرها متمایز می کند لایه محافظت به شیوه طعمه گذاری می باشد. تنها برخی از باج گیرهای بسیار پیشرفته می توانند از سایر لایه ها بگریزند اما در این لایه قطعا به دام خواهند افتاد.

تنها راه مقابله با ویروس های باجگیر، پیشگیری از ورود آنهاست…


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!