روزانه تعداد بالایی ویروس رایانه ای تولید و منتشر می شود. رایانه ها در ابتدا بدلیل ناشناخته بودن این ویروس ها، امکان شناسایی و مقابله با آنها را ندارند. برای همین روزانه بسته های بروزرسانی برای آنتی ویروس ها منتشر می شود. لیکن رایانه ها قبل از دریافت بسته های بروزرسانی، در مقابله با این ویروس ها ناتوان خواهند بود.

در این میان پادویش راه مقابله با جدیدترین ویروس ها را در فضای ابری خود بصورت لحظه ای منتشر می نماید. تمامی رایانه هایی که به آنتی ویروس پادویش مجهز شوند، به این فضا متصل بوده و در همان لحظه در مقابل با جدیدترین ویروس ها ایمن می شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!