در پرنتال کنترل پادویش، امکان مشاهده تمامی سایت های بازدید شده در مرورگر گوشی فراهم شده است. در بخش لیست تاریخچه وب سایت ها، فهرست تمامی سایت های بازدید شده به همراه لینک مربوطه و زمان بازدید قابل مشاهده می باشد. نکته قابل توجه این است که حتی در صورت حذف تاریخچه مرورگر توسط فرزندان و یا بازدید در حالت ناشناس مرورگر، تمامی موارد مذکور در این قسمت قابل مشاهده خواهند بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!